disaghor landbouw

nieuws

Glyfosaat een stand van zaken

De afgelopen weken is er in verschillende media commotie ontstaan naar aanleiding van een bericht van het International Agency Research on Cancer (IARC), waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt.

De FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is van oordeel dat er vandaag onvoldoende redenen zijn om de verkoop van glyfosaat nu al te beperken of te verbieden. 

Enerzijds heeft het IARC nog geen gedetailleerde evaluatie gepubliceerd, maar slechts een korte nota en een kort artikel, elk van een tweetal bladzijden, die niet toelaten om op een objectieve en wetenschappelijke gefundeerde wijze te beoordelen hoe het IARC tot deze conclusie is gekomen. Een volledig IARC rapport zal niet voor het einde van het jaar beschikbaar zijn.

Anderzijds wordt de Europese goedkeuring van glyfosaat momenteel herzien. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wil tegen het eind van de zomer de conclusie van de herevaluatie publiceren. Daarna zal de Europese Commissie in overleg met de lidstaten beslissen of de goedkeuring van glyfosaat al dan niet wordt vernieuwd. Die beslissing zal wettelijk bindend zijn.

Dit is een officiële communicatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

Disaghor groen Disaghor groen